Skupština Crne Gore i Vestminsterska fondacija za demokratiju (VFD) su, 19. maja 2016. godine, potpisale Memorandum o razumijevanju, u cilju formiranja Parlamentarne budžetske kancelarije, a u sklopu dvogodišnjeg projekta „Jačanje finansijskog nadzora Skupštine Crne Gore“, koji je VFD sprovodila uz podršku Ambasade Velike Britanije u Podgorici. Po uzoru na praksu najrazvijenijih parlamenata, projekat je imao za cilj stvaranje stručnog jezgra koje će omogućiti Skupštini Crne Gore da značajnije učestvuje u budžetskom ciklusu, a poslanicima da imaju na raspolaganju podršku prilikom analize i rasprave o ključnim budžetskim dokumentima i zakonima sa značajnim fiskalnim uticajem. Projekat Parlamentarne budžetske kancelarije je započet 16. septembra 2016. godine, a završen krajem marta 2018. godine.

Novoformirana Parlamentarna budžetska kancelarija, kao uža organizaciona jedinica unutar Parlamentarnog instituta, započela je sa radom u oktobru 2020. godine.

U Parlamentarnoj budžetskoj kancelariji obavljaju se stručni poslovi koji se odnose na: izradu istraživačkih radova, odnosno analitičkih informativnih materijala i sažetaka relevantnih zvaničnih domaćih publikacija i publikacija međunarodnih institucija na teme od značaja za sprovođenje ekonomske i fiskalne politike, posebno u vezi sa ekonomskim i fiskalnim tendencijama u Crnoj Gori, kao i sa najznačajnijim globalnim tendencijama u oblasti ekonomije i finansija, u cilju podrške radu poslanika; saradnju sa domaćim i stranim institucijama, međunarodnim organizacijama i parlamentarnim budžetskim kancelarijama nacionalnih parlamenata i drugim srodnim službama.

 

 

All Rights Reserved