Skupština Crne Gore i Vestminsterska fondacija za demokratiju (VFD) su 19. maja 2016. godine potpisale memorandum o razumijevanju u cilju formiranja Parlamentarne budžetske kancelarije (PBK), u sklopu dvogodišnjeg projekta koji VFD sprovodi uz podršku ambasade Velike Britanije u Podgorici.

Nakon pripremnih radnji, PBK je započela je sa radom 16. septembra 2016. godine. Sastavljena je od dvoje istraživača, prethodno zaposlenih u službi Odbora za ekonomiju, finansije i budžet, uz koordinaciju rada od strane predstavništva VFD u Crnoj Gori.

Rad ove kancelarije usmjeren je na pružanje podrške poslanicima u vršenju parlamentarne kontrole budžeta. Po uzoru na praksu najrazvijenijih parlamenata, projektom se namjerava stvoriti stručno jezgro koje će omogućiti Skupštini Crne Gore da značajnije učestvuje u budžetskom ciklusu, a poslanicima da imaju na raspolaganju podršku prilikom analize i rasprave o ključnim budžetskim dokumentima i zakonima sa značajnim fiskalnim uticajem.

Djelokrug rada PBK obuhvata sljedeće aktivnosti:

  • Podrška članovima odbora Skupštine Crne Gore u boljem sagledavanju i razumijevanju konkretnih pitanja iz oblasti ekonomije.
  • Podrška skupštinskim poslanicima prilikom pripreme amandmana na predlog zakona o budžetu.
  • Informisanje poslanika o ekonomskim i fiskalnim tendencijama u Crnoj Gori, uključujući pripremu sažetaka zvaničnih domaćih publikacija i publikacija međunarodnih institucija.
  • Informisanje poslanika o najznačajnijim globalnim tendencijama u oblasti ekonomije i finansija.
  • Promovisanje rada PBK u okviru Skupštine Crne Gore, kao i eksterna promocija (npr. učešće na konferencijama, seminarima i dr.).
  • Kontinuirano podizanje kapaciteta PBK, kroz stručno usavršavanje. Od posebnog značaja će biti edukacija istraživača PBK kako bi upotpunili i produbili svoja znanja, prevashodno u domenu makroekonomske i fiskalne analize, i fiskalnih uticaja predloga zakona.
  • Druge aktivnosti za koje se ukaže potreba, a koje su u skladu s ciljevima osnivanja PBK definisanim Memorandumom.

Kancelarija je na raspolaganju svim poslanicima Skupštine Crne Gore, koji joj se obraćaju zahtjevom za istraživanje, u skladu sa Pravilnikom o radu Parlamentarne budžetske kancelarije.

 

All Rights Reserved