Analiza Nacrta budžeta Agencije za sprječavanje korupcije za 2018. godinu

Agencija za sprječavanje korupcije započela je sa radom 1. januara 2016. godine te preuzela sve poslove, zaposlene, kao i prava, obaveze, predmete, opremu, sredstva za rad, dokumentaciju, registre i evidenciju Komisije za sprječavanje sukoba interesa i Uprave za antikorupcijsku inicijativu, koje su prestale sa radom. Takođe, preuzete su aktivnosti, predmeti

Continue reading

Prikaz Predloga fiskalne strategije za period 2017-2020. godine

Fiskalnu strategiju, na predlog Vlade, donosi Skupština Crne Gore. Na osnovu Fiskalne strategije, na godišnjem nivou pripremaju se smjernice fiskalne politike za period od tri godine i godišnji budžeti. U periodu 2017 – 2020. godine prioritet ekonomske politike predstavlja jačanje fiskalne stabilnosti i, u tom okviru, uspostavljanje opadajućeg trenda javnog

Continue reading

Tekući prihodi – Trendovi u posljednjih 6 godina

U susret usvajanju Fiskalne strategije za period 2017-2020, PBK je za poslanike pripremila pregled trendova u iznosu tekućih prihoda budžeta, od 2011. godine do danas. Preuzmite publikaciju.

Continue reading

Porez na dodatu vrijednost

U susret najavljenom povećanju stope PDV-a, PBK je za poslanike pripremila sveobuhvatan pregled prihoda budžeta po ovom osnovu u periodu od 2011. godine do danas, kao i uporedni pregled visine PDV-a u zemljama okruženja i članicama EU. Preuzmite publikaciju  

Continue reading

Tekući prihodi budžeta Crne Gore

Budžet je finansijski plan zasnovan na godišnjim procjenama primitaka i izdataka. Primici obuhvataju: tekuće prihode (poreze, doprinose, takse, naknade, koncesije i ostale prihode); primitke od prodaje imovine; primitke od otplate kredita; donacije i transfere; pozajmice i kredite (domaće i inostrane); druge prihode. Tekući prihodi obuhvataju: Akcize Porez na dodatu vrijednost – PDV Porez

Continue reading

Rebalans budžeta za 2017. godinu

Vlada je Skupštini dostavila Predlog zakona o izmjenama Zakona o budžetu Crne Gore za 2017. godinu, navodeći kao razloge: tehničko usaglašavanje usljed donošenja i primjene nove Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o organizaciji i načinu rada državne uprave, nove ekonomske aktivnosti, povećanje budžetskih prihoda i povećanje izdataka (za 8

Continue reading