Prikaz Izvještaja o radu Centralne banke Crne Gore za 2016. godinu

Izvještaj o radu Centralne banke Crne Gore za 2016. godinu, u skladu sa članom 39 stav 1 Zakona o Centralnoj banci Crne Gore („Službeni list Crne Gore“ br. 40/10 i 6/13), dostavlja se Skupštini Crne Gore na razmatranje. Navedeni akt dostavljen je 3. maja 2017. godine (br. 00-72/17-24, EPA 150

Opširnije

Izvještaj Komisije za koncesije za 2016. godinu

Komisija za koncesije osnovana je Zakonom o koncesijama kao samostalan i nezavisan organ u vršenju poslova utvrđenih ovim zakonom. Zakon o koncesijama propisuje sljedeće nadležnosti Komisije za koncesije rješava po prigovorima u esnika u postupku davanja koncesija, koji se odnose na vrednovanje i rang listu ponuđača i donosi odluke po

Opširnije

Akcize

Akciza se plaća na akcizne proizvode proizvedene u Crnoj Gori i akcizne proizvode koji se uvoze u Crnu Goru. Za potrebe poslanika, PBK je pripremila analizu trenda kretanja prihoda od akciza 2011 – 2020 i njihovo učešće u tekućim prihodima budžeta. Preuzmite publikaciju.  

Opširnije

Pregled rokova za usvajanje budžetskih dokumenata

PBK je za članove Odbora za ekonomiju, finansije i budžet pripremila pregled za usvajanje ključnih budžetskih rokova i njihovog poštovanja u praksi. Preuzmite dokument.

Opširnije

Infografik: Budžet za 2017. godinu – Ključne cifre

Pogledajte na koji način je planiran budžet Crne Gore za 2017. godinu, prema funkcionalnoj i ekonomskoj klasifikaciji, kao i koje su ključne promjene u odnosu na 2016. godinu u odnosu na potrošačke jednice. (ovdje možete pristupiti infografiku u većoj rezoluciji)  

Opširnije

Prikaz Predloga zakona o budžetu Crne Gore za 2017. godinu

Budžet za 2017. godinu planiran je u iznosu od 2.005,95 mil € i manji je za oko 1,3%, odnosno za 25,58 mil. € u odnosu na budžet planiran za 2016. godinu (nakon rebalansa), kada je iznosio 2.031,53 mil.€. Ključne brojke: Izvorni prihodi budžeta iznose 1.551,6 mil.€ ili 39,5% procijenjenog BDP-a

Opširnije

Prikaz Predloga zakona o završnom računu budžeta za 2015. godinu

Predlog zakona o završnom računu budžeta za 2015. godinu utvrđuje da: • Stopa realnog rasta BDP-a iznosi 3,2%, a procjenjuje se da je BDP ostvaren u nominalnom iznosu od 3.595,00 mil €. • Budžetska potrošnja iznosi 1.617,95 mil. €, veća je za oko 11% u odnosu na prethodnu godinu i

Opširnije

Sistem unutrašnjih finansijskih kontrola u javnom sektoru

Sistem unutrašnjih finansijskih kontrola u javnom sektoru je razvila Evropska komisija kako bi pomogla zemljama kandidatima da unaprijede sistem upravljanja javnim sredstvima nansijama kako nacionalnim, tako i sredstvima EU u razumijevanju i implementaciji dobro razvijenog i efikasnog sistema unutrašnjih kontrola. Skupština Crne Gore 23. saziva, na petoj sjednici drugog redovnog zasijedanja u 2008. godini,

Opširnije

PEFA izvještaj za Crnu Goru

PEFA (Public Expenditure and Financial Accountability) je sredstvo procjene kvaliteta upravljanja javnim finansijama i pruža okvir za procjenu i izvještavanje o prednostima i slabostima u upravljanju javnim nansijama (PFM) pomoću kvantitativnih pokazatelja za mjerenje performansi. PEFA je dizajnirana da pruži procjenu PFM stanja u određenim tačkama u vremenu koristeći metodologiju

Opširnije

Analiza Nacrta budžeta Agencije za sprječavanje korupcije za 2017. godinu

Agencija za sprječavanje korupcije započela je sa radom 1. januara 2016. godine, preuzevši sve poslove, zaposlene, kao i prava, obaveze, predmete, opremu, sredstva za rad, dokumentaciju, registre i evidenciju Komisije za sprječavanje sukoba interesa i Uprave za antikorupcijsku inicijativu, koje su prestale sa radom. Takođe, preuzete su aktivnosti, predmeti i arhiva

Opširnije