„Revizija uspjeha“

Parlamentarna budžetska kancelarija, u saradnji sa Državnom revizorskom institucijom, sačinila je brošuru za poslanike „Revizija uspjeha“

Opširnije

Prikaz Plana javnih nabavki Skupštine Crne Gore za 2021. godinu

U skladu sa članom 84 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list Crne Gore“, br. 74/19) Skupština je donijela Plan javnih nabavki za 2021. godinu. PBK je pripremila Prikaz Plana javnih nabavki Skupštine Crne Gore za 2021. godinu.

Opširnije

Prikazi finansijskih planova regulatornih agencija za 2021. godinu

Shodno Zakonu o budžetu i fiskalnoj odgovornosti, nadležni organ nezavisnog regulatornog tijela utvrđuje predlog finansijskog plana sa planom rada za narednu godinu i određuje predstavnika nezavisnog regulatornog tijela koji će učestvovati u skupštinskoj proceduri. Uz skladu sa navedenim zakonom, Skupštini se dostavljaju predlozi finansijskih planova sa planom rada za narednu

Opširnije

Prikaz Predloga zakona o budžetu Crne Gore za 2019. godinu

Prikaz Predloga zakona o budzetu Crne Gore za 2019. godinuu

Opširnije

Prikaz nacrta budžeta Državne revizorske institucije za 2019. godinu

Prikaz Predloga nacrta budzeta Drzavne revizorske institucije za 2019. godine

Opširnije

Prikaz Predloga zakona o završnom računu za 2017. godinu

Prikaz – Predlog zakona o završnom računu budžeta Crne Gore za 2017

Opširnije

Prikaz Predloga zakona o izmjenama Zakona o budžetu za 2018. godinu

Prikaz Predloga zakona o izmjenama Zakona o budžetu 2018

Opširnije

Prikaz Predloga zakona o izmjenama Zakona o budžetu Crne Gore za 2018. godinu

Prikaz Predloga zakona o izmjenama Zakona o budžetu za 2018. godinu

Opširnije