Prikaz Predloga fiskalne strategije Crne Gore za period 2021-2024. godine

Parlamentarna budžetska kancelarija pripremila je Prikaz Predloga fiskalne strategije Crne Gore za period 2021-2024. godine.

Opširnije

Prikaz predloga zakona o budžetu Crne Gore za 2022. godinu.

Parlamentarna budžetska kancelarija pripremila je Prikaz predloga zakona o budžetu Crne Gore za 2022. godinu.

Opširnije

Prikaz Predloga zakona o završnom računu budžeta Crne Gore za 2020. godinu.

Parlamentarna budžetska kancelarija pripremila je Prikaz, koji se odnosi na Predlog zakona o završnom računu budžeta Crne Gore za 2020. godinu.

Opširnije

Prikaz predloga finansijskih planova nezavisnih regulatornih tijela za 2022. godinu.

PBK je, za potrebe poslanika, pripremila Prikaz predloga finansijskih planova nezavisnih regulatornih tijela za 2022. godinu.

Opširnije

Prikaz predloga finansijskih izvještaja nezavisnih regulatornih tijela za 2020. godinu

PBK je, za potrebe poslanika, pripremila Prikaz predloga finansijskih izvještaja nezavisnih regulatornih tijela za 2020. godinu

Opširnije

Državni dug Crne Gore na dan 30.09.2021. godine

Ukupan državni dug (bez depozita), na dan 30.09.2021. godine, iznosio je 4.076,25 miliona eura, ili 83,51 % procijenjenog BDP–a. Ukupan državni dug sa depozitima, na dan 30.09.2021. godine iznosi 3.555,62 miliona eura ili 72,84% BDP–a. Infografik – Državni dug Crne Gore na dan 30.9.2021. godine.

Opširnije

Izvršenje budžeta Crne Gore za septembar i januar – septembar 2021. godine

Prihodi budžeta u septembru ove godine iznosili su 172,2 mil. € ili 3,7% BDP-a. Izdaci budžeta iznosili su 178,6 mil. € ili 3,9% BDP-a. Deficit budžeta u septembru iznosi 6,6 mil. €, ili 0,1% BDP-a. Prihodi budžeta u periodu januar – septembar 2021. godine iznosili su 1.344,5 mil. € ili 29,0%

Opširnije

Prikaz Predloga nacrta budžeta Agencije za sprječavanje korupcije za 2022. godinu.

U skladu sa Zakonom o sprječavanju korupcije, nacrt budžeta Agencije za sprječavanje korupcije predlaže Savjet Agencije i dostavlja ga nadležnom tijelu Skupštine. Nakon utvrđivanja, nadležno tijelo Skupštine dostavlja Nacrt budžeta Agencije Vladi, kako bi bio uključen u predlog godišnjeg zakona o budžetu. Savjet Agencije, dostavio je Odboru za ekonomiju, finansije

Opširnije

Prikaz Predloga nacrta budžeta Državne revizorske institucije za 2022. godinu

U skladu sa Zakonom o Državnoj revizorskoj instituciji, sredstva za rad ove institucije obezbjeđuju se u budžetu Crne Gore. Nacrt budžeta Institucije predlaže Senat i dostavlja ga nadležnom radnom tijelu Skupštine za poslove finansija. Državna revizorska institucija dostavila je predloženi Nacrt budžeta za 2022. godinu Odboru za ekonomiju, finansije i

Opširnije

Bruto domaći proizvod za drugi kvartal 2021. godine

Realni pad BDP-a u drugom kvartalu 2021. godine iznosio je 19%. PBK je pripremila infografik o BDP-u za drugi kvartal 2021. godine.

Opširnije