Pregled finansijskih izvještaja regulatornih agencija

Nezavisna regulatorna tijela u Crnoj Gori su Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost, Agencija za elektronske medije, Regulatorna agencija za energetiku, Komisija za hartije od vrijednosti Crne Gore, Agencija za nadzor osiguranja, Agencija za ljekove i medicinska sredstva i druga nezavisna regulatorna tijela osnovana u skladu sa zakonom. Shodno Zakonu

Opširnije

Prikaz Izvještaja o radu Centralne banke Crne Gore za 2016. godinu

Izvještaj o radu Centralne banke Crne Gore za 2016. godinu, u skladu sa članom 39 stav 1 Zakona o Centralnoj banci Crne Gore („Službeni list Crne Gore“ br. 40/10 i 6/13), dostavlja se Skupštini Crne Gore na razmatranje. Navedeni akt dostavljen je 3. maja 2017. godine (br. 00-72/17-24, EPA 150

Opširnije

Izvještaj Komisije za koncesije za 2016. godinu

Komisija za koncesije osnovana je Zakonom o koncesijama kao samostalan i nezavisan organ u vršenju poslova utvrđenih ovim zakonom. Zakon o koncesijama propisuje sljedeće nadležnosti Komisije za koncesije rješava po prigovorima u esnika u postupku davanja koncesija, koji se odnose na vrednovanje i rang listu ponuđača i donosi odluke po

Opširnije

Akcize

Akciza se plaća na akcizne proizvode proizvedene u Crnoj Gori i akcizne proizvode koji se uvoze u Crnu Goru. Za potrebe poslanika, PBK je pripremila analizu trenda kretanja prihoda od akciza 2011 – 2020 i njihovo učešće u tekućim prihodima budžeta. Preuzmite publikaciju.  

Opširnije

Pregled rokova za usvajanje budžetskih dokumenata

PBK je za članove Odbora za ekonomiju, finansije i budžet pripremila pregled za usvajanje ključnih budžetskih rokova i njihovog poštovanja u praksi. Preuzmite dokument.

Opširnije

Posjeta škotskom parlamentu

Članovi Odbora za ekonomiju, finansije i budžet boravili su, 23. i 24. februara 2017. godine, u studijskoj posjeti Parlamentu Škotske. Posjeta je organizovana u okviru projekta koji Vestminsterska fondacija za demokratiju sprovodi u saradnji sa Skupštinom Crne Gore, uz podršku ambasade Velike Britanije u Podgorici u cilju formiranja Parlamentarne budžetske

Opširnije

Infografik: Budžet za 2017. godinu – Ključne cifre

Pogledajte na koji način je planiran budžet Crne Gore za 2017. godinu, prema funkcionalnoj i ekonomskoj klasifikaciji, kao i koje su ključne promjene u odnosu na 2016. godinu u odnosu na potrošačke jednice. (ovdje možete pristupiti infografiku u većoj rezoluciji)  

Opširnije

Prikaz Predloga zakona o budžetu Crne Gore za 2017. godinu

Budžet za 2017. godinu planiran je u iznosu od 2.005,95 mil € i manji je za oko 1,3%, odnosno za 25,58 mil. € u odnosu na budžet planiran za 2016. godinu (nakon rebalansa), kada je iznosio 2.031,53 mil.€. Ključne brojke: Izvorni prihodi budžeta iznose 1.551,6 mil.€ ili 39,5% procijenjenog BDP-a

Opširnije

Prikaz Predloga zakona o završnom računu budžeta za 2015. godinu

Predlog zakona o završnom računu budžeta za 2015. godinu utvrđuje da: • Stopa realnog rasta BDP-a iznosi 3,2%, a procjenjuje se da je BDP ostvaren u nominalnom iznosu od 3.595,00 mil €. • Budžetska potrošnja iznosi 1.617,95 mil. €, veća je za oko 11% u odnosu na prethodnu godinu i

Opširnije

Sistem unutrašnjih finansijskih kontrola u javnom sektoru

Sistem unutrašnjih finansijskih kontrola u javnom sektoru je razvila Evropska komisija kako bi pomogla zemljama kandidatima da unaprijede sistem upravljanja javnim sredstvima nansijama kako nacionalnim, tako i sredstvima EU u razumijevanju i implementaciji dobro razvijenog i efikasnog sistema unutrašnjih kontrola. Skupština Crne Gore 23. saziva, na petoj sjednici drugog redovnog zasijedanja u 2008. godini,

Opširnije