Izvršenje budžeta Crne Gore za jul i januar – jul 2021. godine

Prihodi budžeta za sedam mjeseci 2021. godine iznosili su 982 mil. € ili 21,2% BDP-a. Izdaci budžeta u periodu januar – jul 2021. godine iznosili su 1.100,9 mil. € ili 23,7% procijenjenog BDP-a. Shodno kretanju prihoda i rashoda, u periodu januar – jul 2021. godine, deficit iznosi 118,9 mil. € ili 2,6% BDP-a.

Prihodi budžeta u julu 2021. godine iznosili su 194,0 mil. € ili 4,2% BDP-a, dok su rashodi iznosili 152,7 mil. € ili 3,3% BDP-a. U julu je ostvaren suficit budžeta od 41,3 mil. € ili 0,9% procijenjenog BDP-a.

Izvršenje budžeta Crne Gore za jul i januar – jul 2021. godine